Tom Kite Quotes

AthleteNAME
Tom Kite

BORN

12/9/1949

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

American