Thomas Starr King Quotes

ClergymanNAME
Thomas Starr King

BORN

12/17/1824

DIED

3/4/1864

PROFESSION

Clergyman

NATIONALITY

American