Terry Prachett Quotes

AuthorNAME
Terry Prachett

BORN

4/28/1948

PROFESSION

Author

NATIONALITY

English