Swami Vivekananda Quotes

ClergymanNAME
Swami Vivekananda

BORN

1/12/1863

DIED

7/4/1902

PROFESSION

Clergyman

NATIONALITY

Indian