Patrick White Quotes

AuthorNAME
Patrick White

BORN

5/28/1912

DIED

9/30/1990

PROFESSION

Author

NATIONALITY

Australian