O. J. Simpson Quotes

AthleteNAME
O. J. Simpson

BORN

7/9/1947

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

American