Nikos Kazantzakis Quotes

WriterNAME
Nikos Kazantzakis

BORN

2/18/1883

DIED

10/26/1957

PROFESSION

Writer

NATIONALITY

Greek