Luigi Pirandello Quotes

PlaywrightNAME
Luigi Pirandello

BORN

6/28/1867

DIED

12/10/1936

PROFESSION

Playwright

NATIONALITY

Italian