Krzysztof Kieslowski Quotes

DirectorNAME
Krzysztof Kieslowski

BORN

6/27/1941

DIED

3/13/1996

PROFESSION

Director

NATIONALITY

Polish