Kathe Kollwitz Quotes

ArtistNAME
Kathe Kollwitz

BORN

7/8/1867

DIED

4/22/1945

PROFESSION

Artist

NATIONALITY

German