John Milton Quotes

PoetNAME
John Milton

BORN

12/9/1608

DIED

11/8/1674

PROFESSION

Poet

NATIONALITY

English