Izaak Walton Quotes

WriterNAME
Izaak Walton

BORN

8/9/1593

DIED

12/15/1683

PROFESSION

Writer

NATIONALITY

English