Helena Rubinstein Quotes

BusinessmanNAME
Helena Rubinstein

BORN

12/25/1870

DIED

4/1/1965

PROFESSION

Businessman

NATIONALITY

Polish