Ezra Stiles Quotes

ClergymanNAME
Ezra Stiles

BORN

11/29/1727

DIED

5/12/1795

PROFESSION

Clergyman

NATIONALITY

American