Ezra Pound Quotes

PoetNAME
Ezra Pound

BORN

10/30/1885

DIED

11/1/1972

PROFESSION

Poet

NATIONALITY

American