Evita Peron Quotes

StatesmanNAME
Evita Peron

BORN

5/7/1919

DIED

7/26/1952

PROFESSION

Statesman

NATIONALITY

Argentinian