Eisaku Sato Quotes

PoliticianNAME
Eisaku Sato

BORN

3/27/1901

DIED

6/3/1975

PROFESSION

Politician

NATIONALITY

Japanese