Antonio Tabucchi Quotes

WriterNAME
Antonio Tabucchi

BORN

9/23/1943

PROFESSION

Writer

NATIONALITY

Italian