Alberto Juantorena Quotes

AthleteNAME
Alberto Juantorena

BORN

12/3/1950

PROFESSION

Athlete

NATIONALITY

Cuban